Torvegade 7, 1.sal, 3700 Rønne – Tlf.: 3010 8109 – Mail: la@vhhr.dk

 

Historik 2006-2011

Her er vores første forsøg på at give et overblik over de erfaringer og tiltag, der indtil nu er gjort for at udvikle succesfulde erhvervsklynger på Bornholm.lake2006 - den spæde start

Bornholms Vækstforum besluttede at fremme væksten på Bornholm gennem erhvervsklynger. Der blev derfor udpeget 6 klyngeformænd inden for 6 forskellige erhvervsområder med vækstpotentiale.

 

Klyngeformændene blev bedt om at danne en klyngearbejdsgruppe på 5-6 personer, som fik til opgave at lave en SWOT-analyse af deres brancheområde, så de på den baggrund kunne komme med input til Bornholms Regionskommunes strategi til erhvervsudvikling. Til hver arbejdsgruppe blev tilknyttet et sekretariat, som skulle lede processen.

 

2007 - klyngerne kommer i gang

Da arbejdsgrupperne afleverede input til strategien for erhvervsudvikling, blev de opfordret til at fortsætte klyngesamarbejdet. For at sætte skub i processen ansatte Bornholms Vækstforum en klyngetovholder, som var med til at definere samarbejdets form og indhold sammen med et konsulentfirma. Der blev arbejdet med de enkelte klyngers vision og mission, og det blev klart for grupperne, at de måske ikke havde det samme mål, og at klyngearbejdet var tidskrævende, forpligtende og omkostningsfyldt. Der var derfor en del udskiftning af formænd og klyngemedlemmer.

 

2008 - klyngerne tager form

Klyngearbejdsgrupperne befandt sig på forskellige stadier, afhængigt af hvor nemt det havde været at finde sammen om de samme visioner, og hvor komplekse opgaver grupperne havde besluttet sig for at arbejde sammen om. Konsulentfirmaet afsluttede deres arbejde med en række anbefalinger, som klyngearbejdsgrupperne i større og mindre omfang arbejdede videre med.

 

Den overordnede udvikling var, at virksomhederne nu for alvor involverede sig i arbejdet. Arbejds-grupperne blev mere målrettede, og deres identitet som klynger begyndte at forme sig. Samtidig viste der sig behov for mere konkret assistance fra tovholdere eller faglige eksperter. Dette behov udmøntede sig i flere ansøgninger fra klyngerne til Bornholms Vækstforum. Disse ansøgninger blev indlemmet i en større projektansøgning - Klyngeudvikling i udkantsområder - som Væksthus Hovedstadsregionen og Business Center Bornholm stod bag.

 

2009 - en klyngeorganisation bliver til

Der var nu så meget opmærksomhed omkring klyngearbejdet, at flere grupper af virksomheder uopfordret viste interesse for klyngearbejdet og undersøgte muligheden for at blive en klynge.

 

Projektet Klyngeudvikling i udkantsområder fik bevilliget de ønskede midler, der blev ansat en projektleder, og arbejdet med at opbygge en egentlig klyngeorganisation på Bornholm var nu i gang. Nogle af de eksisterende klynger fik tilført faglig ekspertise - en konsulent med de rigtige kompetencer blev koblet på klyngen i en afgrænset periode. Disse klynger begyndte at agere som en etableret klynge med samarbejdsaftaler og fælles forpligtigelser. Og samtidig tog de hastige skridt fremad og oplevede konkrete resultater og værdi på bundlinjen.

 

I slutningen af året blev Bornholms Vækstforum præsenteret for en ny strategi for klyngeudvikling på Bornholm, der fokuserer på tre klyngeuniverser: "Oplevelsesunivers Bornholm", "Fødevareunivers Bornholm" og "Bornholm som grøn test-ø". Alle tre klyngeuniverser har en fælles rød tråd: visionen om Bornholm som en Bright Green Island i 2014.

 

2010 - klyngerne samler sig

I januar var Klyngeprojektet vært for en heldagsworkshop med henblik på at øge det tværgående samarbejde i det bornholmske erhvervsliv. Mere end 50 engagerede erhvervsledere mødte op, og blandt workshoppens sparringspartnere var den verdenskendte newzealandske klyngeekspert Ifor Ffowcs-Williams. Workshoppen tog afsæt i de tre ovennævnte klyngeuniverser: "Oplevelsesunivers Bornholm", "Fødevareunivers Bornholm" og "Bornholm som grøn test-ø". Det stod hurtigt klart, at der er mange lavthængende frugter, som kun venter på at blive grebet af de bornholmske virksomheder.

Se resultater fra workshoppen her:

Fødevareunivers

Oplevelsesunivers

 

2011 – fokus og forankring

Der er i 2011 65 deltagende bornholmske virksomheder, foreninger, uddannelsesinstitutioner og øvrige offentlige institutioner under Klyngeprojektet. 2011 er Klyngeprojektets sidste år. Vi har etableret et tværgående samarbejde i de tre klyngeuniverser ”Fødevareunivers Bornholm”, ”Oplevelsesunivers Bornholm” og ”Grønt teknologiunivers Bornholm”. Nu er målet at gøre de eksisterende projekter og initiativer selvbærende.

 

Klyngelederskabet bliver styrket, hvor viljen og engagementet er til stede, og det sker ikke mindst gennem virksomhedsrettede innovationsforløb i de tre klyngeuniverser. Innovationsforløbene fokuserer på fælles produktudvikling og markedsføring – initiativer, der kan give virksomhederne konkret værdi på bundlinjen.

 

 

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om udviklingen i de bornholmske klynger, og om hvordan projektet skrider frem.